Switch to mobile version. Augšup

Kredītkaršu maksājumu iegrāmatošana

Kā iegrāmatot kredītkaršu darījumus internetbankā

Vispirms izvēlieties sava uzņēmuma kredītkaršu lietošanas veidu.

 1. Tikai uzņēmuma līdzekļi no kartei piesaistītā norēķinu konta (Nr.1)
 2. Tikai kredītlimita līdzekļi ( Nr. 2)
 3. Gan uzņēmuma līdzekļi no kartei piesaistītā norēķinu konta, gan kredītlimita darījumi (Nr.3).

Svarīgi! Izvēlieties grāmatojumu objektu – IBAN (kredītkartei piesaistīto norēķinu kontu) vai kredīta līgumu. Iesakām lietot kredītkartei piesaistīto norēķinu kontu, kam pievienots kredīta limits (īpaši, ja ar kredītkarti lietojat tikai savus līdzekļus). Ja izvēlaties norēķinu kontu kā objektu, iesakām neveikt papildu pārskaitījumus no šī konta. Ja tomēr pārskaitījums ir veikts, tad papildus lietojiet norēķinu konta pārskatā redzamo darījumu iegrāmatošanu).

Izvēlieties arī, kā grāmatvedības sistēma sapratīs, ka tiek lietots kredīta limits:

 1. norēķinu konts negatīvs (mazāks par nulli);
 2. Ja objekta atlikums ir mazāks par kredīta limita apmēru.

Skatiet 4. punktu, lai uzzinātu, kā atšķirt karšu darījumus pēc to veidiem.

Kredītkartes limita atmaksas un samaksāto procentu darījumu transakcijas tiek iegrāmatotas kredītkartes atmaksai piesaistītajā kontā, savukārt kredīta limita papildinājumu transakcijas norēķinu kontā, no kura veikta papildināšana. Lai būtu vienkāršāk atsekot visas kredīta atmaksas un individuālos kredīta limita papildinājumus, iesakām individuālajiem papildinājumiem izvēlēties kredītkartes atmaksai piesaistīto kontu.

1. Darījumi ar kredītkarti par saviem līdzekļiem

1.1. Ja uzņēmumam ir tikai viena kredītkarte

Lai iegrāmatotu darījumus, kas veikti tikai par saviem līdzekļiem un tikai ar vienu kredītkarti, izmantojiet norēķinu konta pārskatu funkcionalitāti, jo visi karšu darījumi būs atrodami piesaistītajā norēķinu kontā: Konti/Kartes -> Konta pārskats -> Konta pārskats (un) Eksports.

Eksporti pieejami PDF, CSV, ISO (xml), FIDAViSta (xml), TXT formātos. Skatīt eksportu formātu specifikāciju

Skatīt ekrānbildi

Ja uzņēmums izmanto vairākas kredītkartes un katra no tām piesaistīta pie sava norēķinu konta, nepieciešams veidot konta pārskatu par katru norēķinu kontu atsevišķi -  tajā būs atspoguļoti visi karšu darījumi.

Ja nepieciešami tikai karšu darījumi vai pārskats par katru karti atsevišķi, tas pieejams karšu sadaļā Konti/Kartes -> Maksājumu kartes -> Kartes pārskats. kurā jāizvēlas darījumu periods un jāatzīmē karte vai kartes, par kurām tas nepieciešams. Karšu pārskati pieejami PDF un CSV formātos.

Skatīt ekrānbildi

1.2. Ja uzņēmumam ir vairākas kredītkartes, un tām piesaistītie norēķinu konti atšķiras

Ja uzņēmumam ir vairākas kredītkartes, kas piesaistītas pie viena norēķinu konta, visu karšu darījumi būs atspoguļoti šī konta pārskatā kopā ar pārējiem darījumiem kontā. Karšu darījumus vienu no otra var nošķirt pēc darījuma detaļu lauka jeb maksājuma mērķa lauka, kurā vienmēr ir norādīti tās kartes pēdējie 4 (četri) cipari, ar kuru veikti darījumi.

Skatīt ekrānbildi

2. Ja darījumus ar kredītkarti veic tikai par kredītlimita līdzekļiem

2.1. Ja uzņēmumam ir viena vai vairākas kredītkartes, un katra no tām piesaistīta pie sava konta (kredītlimita)

Lai izlemtu, vai nepieciešams lietot kartes pārskatu vai kredīta pārskatu, jāsaprot, cik detalizēti uzņēmumā veicat grāmatojumus. Katrs darījums atsevišķi (kredītkartes pārskats) vai, piemēram, kredīta limita izmatojumu dienas, nedēļas vai mēneša griezumā (kredītlimita pārskats).

Lai iegrāmatotu kredītkaršu darījumus, kas veikti tikai par kredītlimita līdzekļiem, izmantojiet kartes pārskatu, kas PDF un CSV formātos pieejams sadaļā - Konti/Kartes -> Maksājumu kartes -> Kartes pārskats. Šajos pārskatos norādīta informācija par katru kartes darījumu atsevišķi.

Skatīt ekrānbildi

Lai iegūtu kopējo informāciju par dienas laikā veiktajiem kredītlimita darījumiem, izmantojiet kredīta pārskatu sadaļā - Finansēšana -> Kredīti -> Pārskati, izvēloties kredītkartes kredīta līgumu un nepieciešamo laika periodu. Šāds pārskats pieejams arī PDF formātā.

Skatīt ekrānbildi

Sagatavojot pārskatu, tas izskatās šādi un pieejams tikai PDF formātā.

Skatīt ekrānbildi

Ja uzņēmumam katrai kredītkartei ir savs kredīta limits, tad jāveic iepriekš minētās aktivitātes par katru karti vai kredīta limitu atsevišķi.

2.2. Uzņēmumam ir vairākas kredītkartes vienam kredītlimitam

Izmantojot kartes pārskatu, var iegūt atsevišķus darījumus par katru karti atsevišķi. Karšu pārskati pieejami sadaļā Konti/Kartes -> Maksājumu kartes -> Kartes pārskats. Karšu pārskati pieejami PDF un CSV formātos. Visu šo karšu darījumi no vairākiem pārskatiem jāiegrāmato kopā zem viena objekta.

Ja nav nepieciešams katra darījuma atspoguļojums, bet izmantotā kredīta apjoms vienas dienas, vairāku dienu, nedēļas vai mēneša griezumā, iesakām lietot kartes kredītlimita pārskatu, kur redzamas darījumu kopsummas pa dienām, kad tās grāmatotas. Kredīta pārskats pieejams sadaļā - Finansēšana -> Kredīti -> Pārskati, izvēloties kredītkartes kredīta līgumu un nepieciešamo laika periodu.

Skatīt ekrānbildi

Sagatavojot pārskatu, tas izskatās šādi un pieejams tikai PDF formātā.

Skatīt ekrānbildi

3. Ja darījumus ar kredītkarti veic gan par saviem līdzekļiem, gan par kredītlimita līdzekļiem

Izmantojot norēķinus gan no saviem līdzekļiem, gan kredīta līdzekļiem, nepieciešams lietot gan norēķinu konta pārskatu (par kredītkartei piesaistīto norēķinu kontu), gan karšu pārskatus par kredītam piesaistīto karti/-ēm – veidojot pārskatus par vienādiem periodiem, piemēram, norēķinu konta pārskatu par nedēļu (01.- 07. datums) un kartes pārskatu par šo pašu periodu.

3.1. Ja uzņēmumam ir viena vai vairākas kredītkartes katra pie sava konta (kredītlimita)

Iesakām par grāmatošanas objektu izvēlēties IBAN (kredītkartei piesaistīto norēķinu kontu, kas tiek lietots darījumu debetēšanai, kas veikti par saviem līdzekļiem).

Lai iegūtu pilnu izmantotā kredītkartes limita izmantojumu, nepieciešams gan konta darījumu pārskats, gan kartes pārskats.

Lai iegrāmatotu darījumus, kas veikti tikai par saviem līdzekļiem un tika ar vienu kredītkarti, sagatavojiet norēķinu konta pārskatu formātā, kādu atbalsta Jūsu grāmatvedības sistēma, un importējiet to vai veiciet manuālu darījumu ievadi, jo visi karšu darījumi būs atrodami piesaistītajā norēķinu kontā. Norēķinu konta pārskati internetbankā sadaļā Konti/Kartes -> Konta pārskats -> Konta pārskats (un) Eksports pieejami šādos formātos – PDF, CSV, ISO (xml), FIDAViSta (xml), TXT ( Skatīt kartes konta pārskatu formātu specifikāciju (par katru veidu atsevišķi))

Skatīt ekrānbildi

Pēc tam nepieciešams papildus ievadīt karšu darījumus - Konti/Kartes -> Maksājumu kartes -> Kartes pārskats.

Darījumi, kas veikti daļēji par saviem līdzekļiem un daļēji no kredītlimita, tiek atspoguļots pilnā apmērā karšu pārskatā un daļēji gan kartes pārskatā, gan konta pārskatā (kā ieskaitījums / pārskaitījums no piesaistītā norēķinu konta. Ieskaitījuma / pārskaitījuma summa ir vienāda ar konta pārskata atlikumu, kas tika, izmantots kartes darījumam kā daļēja darījuma apmaksa). Skatīt attēlu (58.19 EUR darījuma pilnā summa; 7.81 EUR savi līdzekļi no norēķinu konta; -7.81 EUR savi līdzekļi no norēķinu konta kredītkartes pārskata sadaļā):

Skatīt ekrānbildi

Veicot darījumu ielādi šādi, kopējais apgrozījums objektā palielināsies par darījuma/ -u apmēru, kas veikti daļēji no saviem līdzekļiem un daļēji no kredīta līdzekļiem. Ja ņem par piemēru attēlā atspoguļoto darījumu, tad gan kredīta, gan debeta puse palielināsies par 7.81 EUR

Ja vēlaties, lai augstāk minētais papildus apgrozījums neveidojas, tad piemērā redzamos darījumus (pārskaitījums kredītkartes transakcijai) jādzēš vai nav jāievada (ja veicat manuālu datu ievadi). Ievadiet tikai pilnās darījuma summas.

Skatīt ekrānbildi

Var izmantot tikai karšu pārskatu, jo tajā visi darījumi sadalīti pa grupām – no saviem līdzekļiem, no kredīta līdzekļiem un daļēji no saviem un kredītlimita līdzekļiem. Šajā gadījumā pieejams pārskats tikai PDF un CSV formātā. Ja nav daudz darījumu un iespējams tos ievadīt manuāli vai arī grāmatvedības sistēma atbalsta CSV, būs vienkāršāk, jo jālieto tikai viens ārskats, nevis divi dokumenti.

Papildus ņemiet vērā iepriekš minēto piezīmi par papildu apgrozījumu.

3.2. Ja uzņēmumam ir vairākas kredītkartes pie viena kredītlimita

Lai iegrāmatotu darījumus, kas veikti tikai par saviem līdzekļiem un tikai ar vienu kredītkarti, sagatavojiet norēķinu konta pārskatu formātā, kādu atbalsta Jūsu grāmatvedības sistēma, un importējiet to vai veiciet manuālu darījumu ievadi, jo visi karšu darījumi atrodami piesaistītajā norēķinu kontā. Norēķinu konta pārskati internetbankā sadaļā Konti/Kartes -> Konta pārskats -> Konta pārskats (un) Eksports pieejami šādos formātos – PDF, CSV, ISO (xml), FIDAViSta (xml), TXT ( Skatīt kartes konta pārskatu formātu specifikāciju (par katru veidu atsevišķi))

Skatīt ekrānbildi

Pēc tam nepieciešams papildus ievadīt karšu darījumus par katru karti atsevišķi - Konti/Kartes -> Maksājumu kartes -> Kartes pārskats.

Veicot darījumu ielādi šādi, kopējais apgrozījums objektā palielināsies par darījuma/ -u apmēru, kas veikti daļēji no saviem līdzekļiem un daļēji no kredīta līdzekļiem. Ja ņem par piemēru attēlā atspoguļoto darījumu, tad gan kredīta, gan debeta puse palielināsies par 7,81 EUR (sk. ekrānbildē zemāk).

Ja nevēlaties šādu papildu apgrozījumu, no konta pārskata (debeta) un kartes pārskata (kredīta) darījums jāizņem ārā vai nav jāievada (ja veicat manuālu ievadi), atstājot tikai pilno darījuma apmēru, kas redzams kartes pārskatā.

Skatīt ekrānbildi

Ja nav nepieciešams katra darījuma atspoguļojums, bet gan izmantotā kredīta apjoms vienas dienas, vairāku dienu, nedēļas vai mēneša griezumā, papildus darījumiem no kredīta limita var izmantot kredītkartes kredīta līguma pārskatu, kur redzamas darījumu kopsummas pa dienām, kad tās grāmatotas. Kredīta pārskats pieejams sadaļā - Finansēšana -> Kredīti -> Pārskati, izvēloties kredītkartes kredīta līgumu un nepieciešamo laika periodu.

Skatīt ekrānbildi

4. Kā atšķirt dažādus karšu darījumu veidus konta pārskatos un karšu pārskatos

4.1. Pirkuma transakcija

01/11/2017 22:25 karte ...478147 DUS Ventspils-Robežu #180760

4.2. Skaidras naudas iemaksa ATM

IEMAKSA 19/10/2017 09:29 karte ...8147 ATM29480 RĪGA,NOMETŅU 61 #966678

4.3. Skaidras naudas izņemšana ATM

IZMAKSA 19/10/2017 09:33 karte ...8147 ATM29480 RĪGA,NOMETŅU 61 #966700

4.4. Komisijas maksas

Komisijas maksa par kartes izsniegšanu ...322688/
Komisijas maksa par kartes izgatavošanu ...478147 375796 KUDRJAVCEVS RUSANOVS
Karte..322688 Mēneša maksa (06/2017)/

4.5. Pirkumi ārvalstīs ar valūtas konvertāciju

(43.50 EUR+2%) HUMPHREY'S HALF MOON I/SAN DIEGO /USA

Kontakti

 • +371 26668777
  +371 67779988

  Karšu un internetbankas bloķēšana

  24/7

  Citi jautājumi

  Privātpersonām

  Darbdienās 08.00 - 21.00
  Brīvdienās 10.00 - 18.00

  Uzņēmumiem

  Darbdienās 08.30 - 18.00

Uzņēmēja komplekti

Izdevīgs risinājums Jūsu ikdienas finanšu darījumiem

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.